Tagarchief: RIVM

Steun huisarts in proces op petities.nl

Steun huisarts in proces. Petitie: Minister Schippers, stop proces RIVM en directeur Coutinho met zijn zakelijke belangen verstrengelingen tegen kritische huisarts. Petitie.nl

Steun huisarts Hans van der Linde tegen de overheid, RIVM en Roel Coutinho

Hans van der Linde twijfelt aan het nut van de griepprik. Het RIVM en Roel Coutinho twijfelen daar niet aan. Als hoogleraar werkt Roel Coutinho directeur infectieziektebestrijding samen met farmaceutische bedrijven. Hans van der Linde heeft dat openbaar gemaakt en hij noemde dit belangenverstrengeling. Toen hij op last van de directeur-generaal van het RIVM zijn mededelingen niet wilde terugnemen, is hij gedagvaard voor een rechtszaak (een zogenaamde hele dure bodemprocedure, op kosten van de belastingbetaler) bij de Rechtbank in Middelburg.

De stichting STEUN HUISARTS IN PROCES voor Hans van der Linde word bestuurd door Prof. dr. M. Vermeulen, (voorzitter) en onderzoeksjournalist bij dagblad Trouw J. Bouma, (secretaris en penningmeester): steunhuisartsinproces.nl

Update: De aanschaf van de vaccins tegen de Mexicaanse griep, inclusief spuiten, kostte ruim 250 miljoen euro. De uitvoeringskosten van maatregelen door huisartsen en GGD’s bedroegen ongeveer 75 miljoen euro.
Verder meldde Schippers dat nog wordt gewerkt aan een code om bij de aanpak van griep belangenverstrengeling te voorkomen
. NU.nl

Nieuwsbrief 1 van Steun Huisarts in Proces

Beste geïnteresseerden in stichting Steun Huisarts in Proces,

U heeft zich via de website aangemeld voor de nieuwsbrief van de stichting Steun huisarts in proces. Dit is de eerste nieuwsbrief. Wij streven ernaar om deze maandelijks rond te sturen en vaker indien nodig.

Er zijn vele hartverwarmende reacties binnengekomen via de website steunhuisartsinproces.nl. Voor de initiatiefnemers is dat een geweldige stimulans om door te gaan. Hans van der Linde schrijft momenteel zijn verweer op de dagvaarding van het RIVM en prof. Coutinho. Deze zogenaamde Conclusie van Antwoord moet op 25 januari klaar zijn. Hij kan niet zelf de mails beantwoorden, maar op verzoek van het bestuur geeft hij hier een reactie:

”De bodemprocedure die het RIVM en Coutinho tegen mij hebben aangespannen, heeft op mijn echtgenote en mij een grote druk gelegd. Natuurlijk hebben we overwogen om de handdoek in de ring te gooien. Als je 68 jaar bent, zijn dit soort jaren durende rechtszaken afschuwelijk met daarbij nog eens de kans dat ons spaargeld er aan opgaat. Aan de andere kant heb ik als praktiserend dokter mijn beroepseer die mij zegt dat commerciële belangen, gekwetste ego’s van virologen en machtsblokken in de gezondheidszorg nooit ertoe mogen leiden dat mensen onnodig gevaccineerd worden met een griepvaccin dat helaas niet in staat is gebleken om ernstige complicaties van griep te voorkomen.

Afgezien van het feit dat de jaarlijkse griepvaccinaties de gemeenschap heel veel geld kosten, zijn ze nauwelijks werkzaam en hebben ze wel degelijk bijwerkingen. Eigenlijk zijn alle onafhankelijke wetenschappers het wereldwijd daarover eens. Daarbij komt dat het werkelijke aantal griepdoden maar een fractie is van de 1000 die jaar in jaar uit wordt rondgebazuind door mensen, die belang hebben bij de verkoop van griepvaccins. Nu griep een aangifteplichtige ziekte is geworden, blijkt het aantal gevallen van overlijden jaarlijks beneden de 100 te liggen. Daarbij gaat het overwegend om mensen die al in een erg slechte lichamelijke toestand verkeren.

Mijn vrouw en ik zijn immens dankbaar voor de financiële en morele steun die wij nu krijgen en die ons in staat stelt om door te zetten. Ik probeer de advocaatkosten zo laag mogelijk te houden door alle stukken zelf in concept te schrijven. Voor het juridisch kader heb ik toch een advocaat nodig en ook voor de gehele rechtsgang ben ik verplicht mij te laten vertegenwoordigen door een advocaat.”

Donaties
Meer dan 500 donateurs hebben tot dusver (23 december 2011) 19.600 euro overgemaakt naar bankrekeningnummer 16.79.65.425 van de stichting Steun Huisarts in Proces. Nog iedere dag komt er geld binnen op de rekening.

Het proces
Op 28 november 2011 is Hans van der Linde gedagvaard door het RIVM en prof. dr. Coutinho. Woensdag 14 december was de eerste pro forma zitting in Middelburg. De rechter heeft toen de termijnen vastgesteld. Voor 25 januari 2012 moet de advocaat van Hans van der Linde reageren op de dagvaarding (Conclusie van Antwoord). Daarna zal de rechtbank zich beraden of er een tweede schriftelijke ronde komt. De rechter kan dan ook besluiten tot een zogenaamde comparitie van partijen. Dat is een mondelinge behandeling, waarbij de partijen voor de rechter hun standpunten toelichten, om na te gaan of ze onderling nog uit hun geschil kunnen komen.

Wij wensen iedereen heel fijne feestdagen. Begin januari komen we met een tweede nieuwsbrief.

Namens het bestuur,

Kamervragen: Roel Coutinho het RIVM en ministerie van VWS vs. huisarts hans Van der Linde

Schriftelijke vragen van SP Tweede-Kamer lid Henk Van Gerven aan de minister van VWS over een rechtszaak van Roel Coutinho het RIVM en VWS tegen een kritische huisarts hans Van der Linde.

  1. Wat is uw oordeel over het feit dat het RIVM een rechtszaak heeft aangespannen tegen een huisarts omdat deze kritische opmerkingen heeft geplaatst over de dubbelfuncties van de directeur van het Centrum voor Infectiebestrijding?
  2. Is het u bekend dat de directeur naast zijn overheidsfunctie als directeur van het Centrum Infectiebestrijding RIVM een tweetal deeltijdhoogleraarschappen vervult waarbij hij nauwe samenwerkingsverbanden heeft met grote, vaccinproducerende farmaceutische bedrijven als MSD en Glaxo-SmithKline in het kader van Utrecht Life Sciences (ULS) en in het bijzonder het Castellum-project en Immuno Valley? Bent u van mening dat een dergelijke belangenverstrengeling verenigbaar is met zijn ambtelijke status als gezondheidsautoriteit van hoogste infectiedeskundige van het RIVM die gezaghebbende uitspraken moet doen over het nut en de uitvoering van vaccinatiecampagnes? Dient hij niet volstrekt onafhankelijk te zijn, zodat elke schijn van belangenverstrengeling uitgesloten is? Zo neen, waarom niet?
  3. Hoeveel geld is gemoeid met deze procedure van het RIVM? Kan dit publieke geld niet beter worden besteed?
  4. Wat is de reden dat het RIVM niet een kort geding tegen deze kritische huisarts heeft aangespannen maar een bodemprocedure is begonnen? Klopt het dat het RIVM een bodemprocedure is begonnen om deze huisarts financieel te treffen? Zo neen, wat is dan de reden?
  5. Komt het vaker voor dat het RIVM een dergelijk juridisch middel inzet tijdens een discours over het nut van vaccinaties en de onafhankelijkheid van wetenschappers en adviserende autoriteiten?
  6. Overweegt het RIVM ook een juridische procedure tegen de Volkskrant of Trouw die zich ook kritisch hebben betoond over de belangenverstrengeling van de directeur of de handelwijze van het RIVM. Zo neen, waarom niet?
  7. Bent u bereid onmiddellijk uw invloed aan te wenden om een einde te maken aan deze onverkwikkelijke gang van zaken waarbij kritische mensen door het RIVM de mond worden gesnoerd? Zo neen, waarom niet?

21 november 2011