EU zwaar in overtreding door vrijgeven vaccin tegen baarmoederhalskanker Gardasil

De Europese Commissie heeft in 2006 vergunning verleend om Gardasil HPV-vaccin tegen baarmoederhalskanker in de handel te brengen zonder dat er onlosmakelijk daaraan verbonden material safety data sheets (MSDS) heeft opgesteld. En dus het in de handel is gebracht zonder te weten wat de chemische samenstelling van vaccin is, maar wel veilig bevonden voor de volksgezondheid.
En daarmee heeft de Europese Commissie de Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG overtreden.

Lees hier onder het volledige persbericht van de nocancerfoundation.org

Als beslissing op de klacht van No Cancer Foundation van 30 september 2010 (lees hier) heeft  Patricia Brunko, European Commission DG Health and Consumers Unit C.8 Pharmaceuticals, bij brief d.d. 15 november 2010 namens de Europese Commissie beslist dat de Europese Commissie in 2006 vergunning heeft verleend voor het in de handel brengen van het Gardasil HPV-vaccin tegen baarmoederhalskanker binnen de 25 lidstaten van de Europese Unie (nadien aangevuld met Bulgarije en Roemenië) zonder dat het Amerikaanse farmaceutische bedrijf MERCK & CO, INC het onlosmakelijk daaraan verbonden material safety data sheets (MSDS) heeft opgesteld (lees hier). Daarmee heeft de Europese Commissie beslist dat via vergunninghouder Sanofi Pasteur MSD vanuit de USA het Gasdasil HPV-vaccin binnen de 27 lidstaten van de Europese Unie mag worden vervoerd en in de handel mag worden gebracht zonder dat bij hen de chemische samenstelling van dat vaccin bekend is.

In zichzelf strijdige beslissing van de Europese Commissie.

Zonder de chemische samenstelling van dit Gardasil HPV-vaccin te kennen heeft de Europese Commissie in dezelfde brief d.d. 15 november 2010 beslist dat de chemische stoffen in de Gardasil HPV-vaccins geen risico’s veroorzaken voor de gezondheid van patiënten of de volksgezondheid en geen ongewenste effecten voor het milieu veroorzaken (lees hier). Hoe kan de Europese Commissie dat weten als ze zelf niet weten welke chemische stoffen in welke concentratie in deze Gardasil HPV-vaccins zitten? Zijn al deze Gardasil slachtoffers (lees hier) dan niet veroorzaakt nadat deze meisjes zijn geïnjecteerd met het Gardasil HPV-vaccin?

Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG overtreden.

Met het op de Europese markt brengen van het Gardasil HPV-vaccin om het te laten gebruiken door schoolartsen en verpleegkundigen om daarmee meisjes/vrouwen van 9 tot 26 jaar te injecteren hebben deze werknemers en hun werkgevers in zeer ernstige mate de Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG overtreden, in België omgezet in de Welzijnswet / ARAB en in Nederland in de Arbeidsomstandighedenwet. Voor de feitelijke en wettelijke onderbouw lees daarover bijgevoegde klacht van safety manager Ad van Rooij die hij mede namens No Cancer Foundation hierover heeft ingediend bij Winnie Sorgdrager als bestuurslid van de Arbo Unie, tevens lid van de Nederlandse Raad van State (lees hier). Bekijk daarvoor ook de brief die safety manager Ad van Rooij daarover heeft gestuurd aan hoofdjurist Iman Boot van Arbo-dienst Achmea-Vitale (lees hier). In deze kaderrichtlijn zijn wettelijk de volgende maatregelen voorgeschreven (lees hier):

Maatregelen:

 1. risico’s voorkomen;
 2. evalueren van risico’s die niet kunnen worden voorkomen;
 3. bestrijding van de risico’s bij de bron;
 4. aanpassing van het werk aan de mens, met name voor wat betreft de inrichting van de arbeidsplaats en de keuze van werkuitrusting en werk- en productiemethoden, met name om monotone arbeid en tempogebonden arbeid draaglijker te maken en de gevolgen daarvan voor de gezondheid te beperken;
 5. rekening houden met de ontwikkeling van de techniek;
 6. vervanging van wat gevaarlijk is door dat wat niet gevaarlijk of minder gevaarlijk is;
 7. planning van de preventie met het oog op een samenhangend geheel dat de volgende aspecten in de preventie integreert: techniek, organisatie van het werk, arbeidsomstandigheden, sociale betrekkingen en invloed van de omgevingsfactoren op het werk;
 8. voorrang voor maatregelen inzake collectieve bescherming boven maatregelen inzake individuele bescherming;
 9. verstrekken van passende instructies aan de werknemers.

Om bij de schoolartsen en verpleegkundigen (werknemers) die de meisjes/vrouwen van 9 tot 26 jaar injecteren met de Gardasil HPV-vaccins de risico’s te kunnen evalueren zal er door een erkende deskundige een risico-inventarisatie en evaluatie (Ri&e) moeten worden opgesteld, gevolgd met een Plan van Aanpak (lees hier). Om een risico-inventarisatie en evaluatie te kunnen laten maken moet de werkgever (directeuren CLB’s en België, directeuren GGD in Nederland) de beschikking hebben over bijbehorende material safety data sheets (MSDS) van de drie verschillende toe te dienen Gardasil HPV-vaccins. De MSDS bladen vormen namelijk de ingang voor de risico-inventarisatie en evaluatie (lees hier). Als voorbeeld van zo’n wettelijk voorgeschreven MSDS (lees hier).

Europese Commissie moet vaccinatie met de Gardasil HPV-vaccins verbieden.

Vanwege het overtreden van Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG door schoolartsen en verpleegkundigen (CLB’s en GGD’s) moet de vaccinatie met de Gardasil HPV-vaccins binnen de 27 lidstaten van de Europese Unie bij beslissing van de Europese Commissie onmiddellijk worden verboden. Om die reden richt No Cancer Foundation dit “Persbericht” aan de Europese Commissie t.a.v. Patricia Brunko, European Commission DG Health and Consumers Unit C.8 Pharmaceuticals, met het verzoek dit “persbericht” als klacht voor te leggen bij Secretaris-Generaal Catherine Day van de Europese Commissie met het nadrukkelijke verzoek aan de Europese Commissie om te beslissen dat vanwege overtreding van Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG het injecteren met de Gardasil HPV-vaccins onmiddellijk wordt verboden.

Hoe onafhankelijk is de media?

Journaliste Barbara Vuylsteke van Het laatste Nieuws heeft op donderdag 29 augustus 2010 een artikel geschreven over No Cancer Foundation en het Gardasil HPV-vaccin. Op zondag 1 oktober 2010 is men foto’s komen nemen om de volgende dag het artikel te kunnen plaatsen. Het artikel bestond uit drie punten, te weten: medische feiten, ongerustheid van de ouders en nadelen/risico’s. In het telefonische contact dat wij op dinsdag 3 september 2010 hadden vanwege het artikel dat nog steeds niet was geplaatst, verklaarde mevrouw Vuylsteke dat zij was teruggefloten van hogere hand. Zij blijkt vanaf dat moment niet meer bereikbaar te zijn via e-mail en telefoon?.

Ruimte voor reactie op dit persbericht voor Patricia Brunco.

Dit “persbericht” is gepubliceerd bij No Cancer Foundation op internet (www.nocancerfoundation.org) met het verzoek aan  Patricia Brunko om haar reactie op dit “persbericht” te geven, zodat die eronder kan worden geplaatst.

Verspreiding Persbericht

Dit “persbericht” wordt verstuurd aan:

-          Patricia Brunko, European Commission

met een copie aan:

-          Winnie Sorgdrager, lid van de Raad van State in Nederland

-          Iman Boot, hoofdjurist bij Arbodienst Achmea-Vitale

-          Ruben Lemmens, secretaris van Jo Vandeurzen

-          Barbara Vuylsteke van Het laatste Nieuws

-          alle leden van het Europees Parlement

-          alle leden van de Belgische Federale regering

-          alle leden van de Vlaams parlement.

-          alle leden van de Nederlandse Tweede Kamer

-          alle leden van de Nederlandse Eerste kamer

-          de oude en nieuwe media (www.oudemedia-nieuwemedia.nl)

No Cancer Foundation

Tel: +32/485565975

E-mail: nocancerfoundation@gmail.com

Website: www.nocancerfoundation.org

NO CANCER FOUNDATION is a humanitarian organisation that works international in the fight against cancer.

4 gedachten over “EU zwaar in overtreding door vrijgeven vaccin tegen baarmoederhalskanker Gardasil”

 1. http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5695/de

  #

  Hendriks Naarden

  16 november, 2010 om 08:20

  Een zaak van het zelfde level.

  “Europese Commissie in overtreding door vrijgeven Gardasil HPV-vaccin tegen baarmoederhalskanker&rdquo ;http://www.spraakloos.nl/?p=1559

  Het is ook het geval dat deze aandoening geen eens in de top tien van aandoeningen voorkomt, en zo een intrusief opgedrongen dwangpushbehandeling dus zeer bevreemdend is en men zou kunnen denken er zit meer achter dan winsten maken.

  Een Aangifte van vorig jaar aan de Eu en Andere Landen wegens massale misdrijven tegen Kinderen bevatte ook als een der onderdelen ´het onvermeldt verstrekken van Reproductieremmers onder de vele andere stoffen als misdrijf.

  Is de Baarmoederhals kankerspuit mogelijk een dekmantel en excuus voor de eerder illegaal verstrekte reproductieremmers?

  Het verhullen van misdrijf en vernietigen van bewijzen?

  Dan de gevolgen nog die daar weer van komen?

  De vogelgriep kwik en aluminium spuiten.In alle tijd van dwang en bang maken was er niet eenmaal ook maar een griephard aan te tonen of aan getoond.

  Samen met de bodyscanners kan dit met die elektroactieve bestanddelen een tweecomponenten Genocidewapen zijn.

  Verder zijn al vaker plannen van terreurbewegingen gevonden die spreken van het vegiftigen met zachte metalen.

  Lood , maar ook kwik zijn zachte metalen.

  Voor verstrekking begon al hadden verstrekkers ,opdringers en winstnemers al van te voren wettelijke immuniteit bedongen tegen elke vorm van vervolging en Schadeaanspraken,hier mee aantonende een weten van gevolgen,die tot heden echter niet aan de Volken Noch Slachtoffers bekend zijn gemaakt.

  #

  Hendriks Naarden

  16 november, 2010 om 08:25

  Jos 15 november, 2010 om 20:13

  Dus Demmink is de nieuwe secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Brrrr…”"

  Toch On Topic met eerdere bijdrage , kan de nieuwe crime slijter gelijk aan de slag?

  Alleen wél met onze bibberende knietjes voor de rest dat zijn crimiére duurt,af wachten steeds aan welke kant?

  Of dat nou zo gezond is?

  #

  Hendriks Naarden

  16 november, 2010 om 08:40

  “A small dose of mercury that kills 1 in 100 rats and a dose of aluminum that will kill 1 in 100 rats, when combined have a striking effect: all the rats die. Doses of mercury that have a 1 percent mortality will have a 100 percent mortality rate if some aluminum is there.”

  Quoted from a letter by Donald Miller, M.D. Professor of Surgery, University of Washington http://www.sailhome.org/Concerns/BodyBurden/Syner

  Ondertussen zal de Doodstraf ook wel steeds meer aanhang krijgen?

  #

  Hendriks Naarden

  16 november, 2010 om 08:49

  Ik wijs er op dat inhoud bericht @8:40 HN al in 2002 bekend was in de farmacy , de verstrekkers dus zeer wel op de hoogte konden zijn van de dodelijke combinatie aluminium en kwik.

  De kwik en aluminium in de kwikspuiten én in de gardasilspuiten.

  Quoted from the affidavit of Dr. Boyd Haley, Professor and Chair, Department of Chemistry, University of Kentucky, to congress on August 13, 2002
  http://www.sailhome.org/Concerns/BodyBurden/Syner

  Dan de Wereld wijde opzettingen van femakampen nog in de tijd vóór die spuiten?

  Zou het een grootscheepse genocide zijn?

  Mischien speelt de MSM wel een veel meer lugubere rol dan gedacht…verzwijgen van massas Doden?

  Verzwijgen van grootscheepse misdrijven deden ze ook al .

 2. Heb zo het idee dat hier en daar wat killsquads zouden mogen huishouden?

  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5695/de
  #

  Hendriks Naarden

  16 november, 2010 om 08:20

  Een zaak van het zelfde level.

  “Europese Commissie in overtreding door vrijgeven Gardasil HPV-vaccin tegen baarmoederhalskanker&rdquo ;http://www.spraakloos.nl/?p=1559

  Het is ook het geval dat deze aandoening geen eens in de top tien van aandoeningen voorkomt, en zo een intrusief opgedrongen dwangpushbehandeling dus zeer bevreemdend is en men zou kunnen denken er zit meer achter dan winsten maken.

  Een Aangifte van vorig jaar aan de Eu en Andere Landen wegens massale misdrijven tegen Kinderen bevatte ook als een der onderdelen ´het onvermeldt verstrekken van Reproductieremmers onder de vele andere stoffen als misdrijf.

  Is de Baarmoederhals kankerspuit mogelijk een dekmantel en excuus voor de eerder illegaal verstrekte reproductieremmers?

  Het verhullen van misdrijf en vernietigen van bewijzen?

  Dan de gevolgen nog die daar weer van komen?

  De vogelgriep kwik en aluminium spuiten.In alle tijd van dwang en bang maken was er niet eenmaal ook maar een griephard aan te tonen of aan getoond.

  Samen met de bodyscanners kan dit met die elektroactieve bestanddelen een tweecomponenten Genocidewapen zijn.

  Verder zijn al vaker plannen van terreurbewegingen gevonden die spreken van het vegiftigen met zachte metalen.

  Lood , maar ook kwik zijn zachte metalen.

  Voor verstrekking begon al hadden verstrekkers ,opdringers en winstnemers al van te voren wettelijke immuniteit bedongen tegen elke vorm van vervolging en Schadeaanspraken,hier mee aantonende een weten van gevolgen,die tot heden echter niet aan de Volken Noch Slachtoffers bekend zijn gemaakt.

  #

  Hendriks Naarden

  16 november, 2010 om 08:25

  Jos 15 november, 2010 om 20:13

  Dus Demmink is de nieuwe secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Brrrr…”"

  Toch On Topic met eerdere bijdrage , kan de nieuwe crime slijter gelijk aan de slag?

  Alleen wél met onze bibberende knietjes voor de rest dat zijn crimiére duurt,af wachten steeds aan welke kant?

  Of dat nou zo gezond is?

  #

  Hendriks Naarden

  16 november, 2010 om 08:40

  “A small dose of mercury that kills 1 in 100 rats and a dose of aluminum that will kill 1 in 100 rats, when combined have a striking effect: all the rats die. Doses of mercury that have a 1 percent mortality will have a 100 percent mortality rate if some aluminum is there.”

  Quoted from a letter by Donald Miller, M.D. Professor of Surgery, University of Washington http://www.sailhome.org/Concerns/BodyBurden/Syner

  Ondertussen zal de Doodstraf ook wel steeds meer aanhang krijgen?

  #

  Hendriks Naarden

  16 november, 2010 om 08:49

  Ik wijs er op dat inhoud bericht @8:40 HN al in 2002 bekend was in de farmacy , de verstrekkers dus zeer wel op de hoogte konden zijn van de dodelijke combinatie aluminium en kwik.

  De kwik en aluminium in de kwikspuiten én in de gardasilspuiten.

  Quoted from the affidavit of Dr. Boyd Haley, Professor and Chair, Department of Chemistry, University of Kentucky, to congress on August 13, 2002
  http://www.sailhome.org/Concerns/BodyBurden/Syner

  Dan de Wereld wijde opzettingen van femakampen nog in de tijd vóór die spuiten?

  Zou het een grootscheepse genocide zijn?

  Mischien speelt de MSM wel een veel meer lugubere rol dan gedacht…verzwijgen van massas Doden?

  Verzwijgen van grootscheepse misdrijven deden ze ook al .

Reacties zijn gesloten.