Nationale Veiligheid

 

Het Project Nationale Veiligheid is in mijn ogen inderdaad oud nieuws en feiten die allemaal al lang bekent zijn en dan vraag mijn weer af wat de politiek in godsnaam aan het doen is ? Zijn zij er niet om het volk te beschermen ? Maar waarschijnlijk hebben ze andere prioriteiten, zo als al die miljarden te pompen in de Europese unie, hopeloze militaire acties in vreemde wereld delen en wat nog meer. Het rapport komt mijn knullig over van de logica en vooraal het onderdeel dat VROM nog de illusie heeft om het klimaatverandering tegen te kunnen gaan door de uitstoot te verminderen in derde wereld landen, waardoor de kans op overstroming hier zal verminderen. Dat is werkelijk lachwekkend of ligt het aan mijn ?

• Het huidige beleid is gericht op adaptatie – dat is accepteren dat het klimaat verandert en dat we ons moeten aanpassen. Bij de ministeries van VROM en Binnenlandse Zaken zien ze liever dat wordt gewerkt aan migitatie, het verminderen van de oorzaken van klimaatsverandering. Volgens VROM kan meer gedaan worden om overstromingsrisico’s in Nederland te verminderen door in ontwikkelingslanden uitstoot van bepaalde gassen tegen te gaan. Verkeer en Waterstaat wil juist meer focus op het beperken van de gevolgen van overstromingen dan op het beperken van de kansen van overstromingen.
• Alle betrokken departementen geven aan dat er meer moet gebeuren. Het overstromingsrisico zou vanuit het perspectief van nationale veiligheid prioriteit moeten krijgen. Internationale samenwerking is essentieel, niet alleen in de klimaatbeheersing, maar ook omdat Nederland ‘ benedenstrooms’ ligt.
• Digitale verlamming moet meer aandacht krijgen, zeggen de ministeries, omdat het kan leiden tot maatschappelijke verlamming. Niet alleen alle ministeries, maar heel Nederland is afhankelijk van een goed functionerende ICT-infrastructuur. De aanpak wordt in Den Haag bemoeilijkt doordat een groot aantal verschillende organisaties bij de ICT-infrastructuur is betrokken.
• De verdediging tegen digitale verlamming moet internationaal aangepakt worden. Het ministerie van Defensie merkt op dat de infrastructuur om een cyberaanval uit te voeren overal ter wereld kan staan. Bovendien kunnen de mensen die zo’n aanval uitvoeren zich makkelijk verplaatsen in diverse landen.
• Digitale verlamming heeft twee mogelijke oorzaken: een technisch falen of een bewuste sabotage, bijvoorbeeld door cybercriminelen of cyberterroristen. Tegen de dreiging van cyberterrorisme moet nog een verdedigingstrategie worden gecreëerd, bijvoorbeeld door het identificeren van kritieke veiligheidsproblemen op internet.
• Een aantal criminele topfiguren bekleedt in Nederland een respectabele positie in de bovenwereld. Deze relatief stabiele groep van accountants, advocaten en notarissen lijkt onkwetsbaar voor politie en justitie.
• De handelingen van naar schatting 250 duizend tot 500 duizend mensen zijn momenteel onzichtbaar voor de overheid, doordat mensen bijvoorbeeld illegaal zijn of als uitkeringstrekker frauderen. Omdat witwassen moeilijker wordt, zal de georganiseerde criminaliteit steeds vaker een beroep doen op gerespecteerde deskundigen uit de bovenwereld. Het geld dat in de ‘informele economie’ wordt verdiend, komt deels via deze mensen in de bovenwereld terecht.
• Vrijwel alle departementen die zich met het probleem bezighouden spreken van een ‘hokjesgeest’. Er wordt niet goed samengewerkt, terwijl dat wel moet door de toenemende verwevenheid tussen onder- en bovenwereld. Registratiesystemen zijn niet of nauwelijks gekoppeld en prioriteiten lopen uiteen.
• De Parijse rellen van 2005, de gewelddadige confrontaties tussen Noord-Afrikaanse jongeren in de verpauperde buitenwijken en de Franse politie, blijven een angstbeeld voor Nederlandse ambtenaren. Om te voorkomen dat etnische minderheden buiten de boot vallen en radicaliseren, moeten hun problemen vanuit sociaal en uit economisch oogpunt bekeken worden, staat in de rapportage.
• Tanend vertrouwen in de politiek, het gevoel dat het rechtstelsel onrechtvaardig is en spanningen tussen bevolkingsgroepen. Deze ontwikkelingen kunnen allemaal ontwrichtend werken en houden dus verband met de nationale veiligheid.
• De ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie benadrukken dat de ‘ main stream islam’ ruimte geboden moet worden in de discussie en moet zorgen voor een tegengeluid tegen de negatieve berichtgeving over de godsdienst in het algemeen. Het is aan de overheid om te zorgen dat de polarisatie niet toeneemt door de media te beïnvloeden.
• Het ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt van een toenemende ‘ schaarste op de energiemarkt’. Een probleem waar volgens de overheid naar eigen zeggen de afgelopen jaren veel te weinig aandacht aan is besteed.
• Vanwege de beperkte aardgasreserves zal Nederland binnen 25 tot 30 jaar volledig afhankelijk zijn van energie uit het buitenland.
• Tegelijkertijd wordt de concurrentie om energie heviger. Door de industrialisering neemt de vraag naar olie en aardgas bij snel groeiende economieën als China en India toe. Ook blijft het aanbod achter op de vraag omdat wereldwijd te weinig is geïnvesteerd in de olie- en gassector. Daarmee neemt de zekerheid van betaalbare energie in Nederland af.
• Nederland zal moeten zoeken naar nieuwe oplossingen om de energievoorraad veilig te stellen. Temeer nu we nog zeker tot 2030 voor ruim 80 procent afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en aardolie.
• Door betrokken ministeries is gesproken van een onaanvaardbaar risico op de lange termijn en een zorgelijke situatie. Er bestaat een gat tussen de concrete dreiging van overstromingen in Nederland en de huidige proactieve aanpak.
• De doelgerichte aanpak moet vergroot worden met nieuw, samenhangend beleid en betrokkenheid. Hoewel er gezamenlijk beleid is over klimaatbeheersing en ruimtelijke ontwikkeling, ontbreekt het aan specifiek interdepartementaal beleid ten aanzien van het toenemende overstromingsrisico.
• „Mede door de groei van de bevolking is de kans op veel slachtoffers ten gevolge van overstromingen een factor 10 groter dan die als gevolg van alle andere externe risico’s bij elkaar opgeteld” , citeert het rapport het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.
• Erkend wordt dat de kans op overstromingen in veel gevallen niet alleen met technische oplossingen, zoals het verhogen van dijken, kan worden beperkt. Daarom moet aandacht besteed worden aan alternatieve beleidsmaatregelen.
• NRC.NL

6 gedachten over “Nationale Veiligheid”

  1. Is dit de nieuwste hoax? Is het niet terroristendreiging waar we bang voor moeten zijn, dan is het wel dat we 'niet voorbereid' zijn op een ramp….echt goed voorbereid zijn op een natuurramp is onmogelijk, de natuur heeft haar eigen wil, en is sterker dan wij allen bij elkaar, maar….het water bijv. heeft nog nooit gewonnen, we zijn er nog!

    Dit zal weer een manier zijn om ons extra geld uit de zak te kloppen middels belasting!

  2. Denk dat in de echte wereld mensen vaker beloftes nakomen dan dat ze dat in de politiek doen.

    Ze zijn in den haag gewoon hun zakken aan het vullen, de rest inteseert ze geen reet

  3. De politieke wereld is net de echte wereld. Veel beloven en weinig tot niks doen!

    Tis triest maar het zij zo…. 🙁

Reacties zijn gesloten.